Passende functiemix in het verpleeghuis

Hoe krijgt je team de optimale samenstelling? Waar iedereen de ruimte ervaart om zijn eigen kennis en ervaring in te zetten. En teamleden de onderlinge samenwerking zoeken en van elkaar weten waar ze goed in zijn. Maar ook waar de beperkt beschikbare capaciteit van die professionals optimaal wordt ingezet. Antwoord op die vragen leidt tot een passende functiemix.

Waarom bewegen we?

Elk team is zo sterk als de zwakste schakel. Het is de kunst om een team als geheel, en ieder teamlid afzonderlijk, te laten uitblinken. Op hun specifieke kennis en ervaring. Zonder hen te overvragen – of inefficiënt in te zetten. Niet alleen omdat het aantal zorgprofessionals schaars is of omdat de zorgvragen steeds complexer worden. Maar ook vanwege het werkplezier. Zorgprofessionals die samenwerken, elkaar aanvullen en als team de juiste kwaliteit van zorg leveren, beleven meer werkplezier. En dat is o zo belangrijk voor het behoud van mensen in de zorg.

Waar bewegen we naartoe?

De kracht van een team zit ’m in de samenwerking tussen de verschillende professionals – van artsen (en physician assistants en verpleegkundig specialisten), psychologen én van verpleegkundigen en verzorgenden. Maar ook van mensen die zich richten op welzijn, van mantelzorgers en professionals met een andere achtergrond dan de zorg. Omdat iets waar je goed in bent niet altijd zichtbaar is in diploma’s.

Het is een bundeling van hun verschillende kwaliteiten en expertise. En ook nog eens in de juiste samenstelling. Zodat het geheel meer is dan de som der delen. Een passende functiemix helpt daarbij.

Het opstellen van zo’n passende functiemix is geen eenmalige actie. Professionals komen en gaan. En ook bewoners zijn van invloed op de kennis en ervaring die nodig is binnen een team. Daarom is het belangrijk om binnen de teams een gesprek op gang te brengen (en te houden!) over wat de gewenste bundeling van kwaliteiten is.

#hoedan

We hebben middels actieonderzoek binnen zes teams onderzocht wat de ideale samenstelling van een team is. In verschillende zorgorganisaties, op verschillende afdelingen. We zijn gestart met het maken van een zogenoemde startfoto. Daarna is gekeken naar de vraag welke kwaliteit en expertise je als team nodig hebt om op een optimale manier zorg te leveren. Waar ligt de grootste uitdaging? Maar ook: waar wil je als team naartoe? Daarbij hebben we aangesloten bij zowel de behoeften van de teams als de trends en signalen die leven binnen de organisatie en de verschillende vakgroepen.

Een kanttekening daarbij. Met de kennis van nu en de behoefte in de toekomst kijken we voor een passende functiemix vandaag de dag breder dan de bestaande zorgfuncties. Daarbij hebben we meer oog voor mensen met een andere opleidingsachtergrond en voor informele zorg. En voor de mogelijkheden om werkzaamheden te verleggen. Op die manier streven we ernaar de kwaliteit van zorg en ondersteuning overeind te houden, ondanks de personele krapte. Het onderzoek is niet toegekomen aan deze zorgverrijkende kanten van de functiemix.

Mijlpalen & resultaten

Het actieonderzoek, begeleid door het UKON en de HAN heeft in december 2022 geleid tot de handreiking Passende functiemix. Hiermee krijgen multidisciplinaire teams, zorgorganisaties en regionale samenwerkingsverbanden tips en inspiratie om hun functiemix – voor de zorginhoudelijke kant – te optimaliseren.

De handreiking is begin 2023 gedeeld met de veertien zorgorganisaties van Netwerk Nonna. 

Projectleider(s)

Martine Heerkens i.s.m.

UKON (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen)

 

 

 

Status project

start
2021/09/01
eind
2023/01/31