Hulplijnen bij ernstig probleemgedrag

Het is mooi om te zien dat er zoveel initiatieven zijn als het gaat om probleemgedrag bij ouderen. Nóg mooier zou het zijn als we door de bomen het bos weer zouden zien, zodat iedereen de weg weet te vinden naar hulp bij ernstig probleemgedrag. Want dat gun je iedere betrokkene.
 

Waarom bewegen we?

Angst, depressie, apathie of psychose. Ernstig probleemgedrag kent vele vormen en heeft een enorme impact. Op de oudere zelf, medebewoners of buurtgenoten, familie, eventuele mantelzorger(s) en niet in de laatste plaats de verzorgende(n). En zelfs op de verzuimcijfers. Met de vergrijzing is dit een groeiend issue, zowel in de zorg als in de wijk. Zijn we voldoende toegerust om hiermee om te gaan?

Waar bewegen we naartoe?

Natuurlijk wil je ernstig probleemgedrag het liefst oplossen. Maar afhankelijk van de achterliggende oorzaak kan dat niet altijd. Het gaat erom het gedrag op een effectieve manier te sturen en ermee te leren omgaan. Dat is het uitdagende doel. Dit doen we samen, door kennis en expertise te delen met collega's in de ouderenzorg, mantelzorgers en andere betrokkenen. Dat helpt.

#hoedan

Iedere Nonna-ouderenzorgpartner is op dit vlak zelf hard aan het werk. We zien veel initiatieven. Nonna zet in op het verder stimuleren van verbinding en kennisdeling. Wat doet jouw organisatie al? Wat kunnen we van elkaar leren? Het opzetten van een netwerk van ambassadeurs is een mogelijkheid.

Mijlpalen & resultaten

Een waardevolle mijlpaal is de start van het Regionaal Consultatiecentrum Gedrag (RCG) van De Waalboog in augustus 2022. Het RCG kan door een multidisciplinair team worden ingeschakeld, als blijkt dat probleemgedrag niet kan worden omgebogen. Met als doel het voorkomen van een crisis bij ouderen die thuis wonen of in een vorm van wonen met zorg. Het individu, of je nu mantelzorger of bezorgde buur bent, kan alleen via de huisarts, specialist ouderengeneeskunde of psycholoog in contact komen met het RCG.

Het stimuleren van verbinding tussen de verschillende partijen, kennis- en expertisedeling, toelichten van bijvoorbeeld goede voorbeelden blijven broodnodig.

Status project

start
november 2022
eind
eind 2023

Over dit project...

“Iedere Nonna-ouderenzorgpartner is op dit vlak zelf hard aan het werk. We zien veel initiatieven. Nonna zet in op het verder stimuleren van verbinding en kennisdeling. ”

Sanneke Bolder